Prihlásiť sa Nová registrácia
    Newsletter: zapíš odber zruš odber
madmaxon shop
 TOPÁNKY      AKČNÉ FIGÚRKY      TAŠKY & PEŇAŽENKY      FUNKO POP      CONVERSE      TRIČKÁ    
 HARRY POTTER      HRNČEKY A POHÁRE      POKLADNIČKY      GAMES WORKSHOP      RÔZNE      GALÉRIA    
: SHOP :
: AKCIE :
: TABUĽKA
VEĽKOSTÍ
:
: nákupný košík :
: obch. podm. :
: osob. údaje :
: kontakt :

wifi
empty DPD doprava
empty UPS doprava
Číslo účtu:

Tatra Banka a.s.
262 080 36 39/1100
Tel. čísla:

+421 903 201 189
+421 2 524 927 87


osobné údaje

Prehlásenie o ochrane osobných dát


Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: - zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov .

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH, ÚDAJOV MADMAXON, spol. s r.o., Saratovská 6, 841 02 Bratislava, IČO: 36726257, register OS BA I, odd. Sro, vložka č. 44134/B (ďalej len „Madmaxon“).

 

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v spoločnosti MADMAXON spol. r.o., (ďalej aj len ako „Podmienky“).

 

Časť 1.

S ktorými údajmi MADMAXON pracuje a prečo

 1. Spoločnosť MADMAXON spol. s.r.o., so sídlom Saratovská 6, 841 02 Bratislava, IČO: 36726257,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 44134/B (ďalej aj len ako „MADMAXON“) spracováva Identifikačné údaje, Kontaktné údaje. MADMAXON nespracováva žiadne údaje z osobitnej kategórie osobnýchy údajov.

 2. Identifikačné údaje a Kontaktné údaje sú pre MADMAXON nevyhnutné preto, aby bolo možné zabezpečiť spracovávanie objednávok z internetového obchodu MADMAXON.

 3. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä Identifikačné a Kontaktné údaje.

 

Identifikačné údaje:

 • Meno

 • Priezvisko

Kontaktné údaje:

 • Adresa bydliska

 • Telefónne číslo

 • E-mailová adresa

 

Osobitné kategórie údajov

Do tejto kategórie patria špecifické údaje ako rasový a etnický pôvod, politické názory, členstvo v politickej strane alebo v hnutí, náboženská viera, svetonázor, členstvo v odborovej organizácii, údaje týkajúce sa zdravia, údaje týkajúce sa pohlavného života, rodné číslo, biometrické údaje, údaje o psychickej identite, údaje o psychickej pracovnej spôsobilosti, údaje o porušení predpisov trestného práva, priestupkového práva alebo občianskeho práva. Tieto údaje však MADMAXON o Vás nespracúva.

 

Časť 2.

Právne základy spracúvania osobných údajov

MADMAXON spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe niekoľkých právnych základov.

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie objednávky tovaru z internetového obchodu,

 

Časť 3.

 1. Zásady spracúvania osobných údajov

 1. Zásada zákonnosti 

 2. Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

 3. Zásada minimalizácie osobných údajov
  Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

 4. Zásada správnosti
  Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

 5. Zásada minimalizácie uchovávania
  Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona.

 6. Zásada integrity a dôvernosti
  Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 7. Zásada zodpovednosti
  Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Osobné údaje MADMAXON používa iba pre vlastný newsletter. Informovanie klientov o novinkách prostredníctvom zaslania správy na e-mail adresu klienta.

 

 1. Spôsob spracúvania osobných údajov.

  1. MADMAXON bude spracúvať osobné údaje klienta, ktoré je oprávnený spracúvať na základe príslušných právnych predpisov alebo na základe súhlasu klienta s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania. MADMAXON zlikviduje osobné údaje bezodkladne po tom, čo bude splnená posledná z nasledujúcich podmienok:

   1. všetky objednávky klienta boli vymazané,

   2. klient požiadal o vymazanie údajov a jeho objednávky sú vymazané alebo žiadne nemal

  2. MADMAXON sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o klientovi v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

 1. Poučenie o právach dotknutej osoby

  1. V zmysle Zákona majú klienti ako dotknuté osoby právo písomnou žiadosťou od MADMAXON vyžadovať:

   1. Právo na prístup – vyžiadanie informácii o tom, ako sú spracúvané osobné údaje, vrátane informácií o tom:

    1. Prečo sa spracovávajú údaje

    2. Aké kategórie osobných údajov sú spracovávané

    3. S kým sú osobné údaje zdieľané

    4. Ako dlho sú osobné údaje uchovávané

    5. Aké su klientove práva

    6. Odkiaľ sú osobné údaje získavané

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

 1. Právo na zmenu alebo opravu - Je dôležité, aby sme spracúvali správne informácie a žiadame dotknuté osoby, aby nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak si zmenili meno alebo ak sa presťahovali.

 2. Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie - Ak spracovávame jej osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame jej osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môže nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

 3. Právo na obmedzenie spracovania - Od momentu, kedy dotknutá osoba požiadala o opravu jej osobných údajov alebo ak namietala proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť jej osobných údajov (alebo ich podľa jej pokynov zmeniť), má nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať jej osobné údaje iba v súlade s jej súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

 4. Právo na presnosť údajov - Môže požiadať o to, aby sme jej osobné údaje, ktoré ste nám poskytla na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Má tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

 5. Stiahnutie súhlasu - Vo väčšine prípadov jej osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o jej súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, má právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním jej osobných údajov.

 

 1. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je MADMAXON povinný odovzdať dotknutej osobe,

  3. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

  4. MADMAXON vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa tejto časti a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

  5. Klient má právo v prípadoch, že tak ustanovuje právny predpis byť bezodkladne informovaný o porušení ochrany osobných údajov, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť jeho osobné údaje alebo súkromie.


Časť 4.

Osobitné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2018.

 2. MADMAXON má právo meniť a dopĺňať tieto Podmienky. Zmena alebo doplnenie týchto Zásad sa považuje za zmenu zmluvných podmienok a nadobúda platnosť a účinnosť zverejnením na webovom sídle MADMAXON.VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci

 

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkmi MADMAXON. MADMAXON je spoločnosť, ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 15.05.2018 .

 

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul.

 • Kontaktné údaje. Napríklad emailová adresa a telefónne číslo.

ÚČELY A CIELE SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Vedenie agendy objednávok z internetového obchodu MADMAXON

 • Zasielanie informačných správ o novinkách v ponuke MADMAXON na email adresy

 

STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

Iným spoločnostiam, marketingovým agentúram a podobným spoločnostiam vaše osobné údaje nie sú sprístupňované.

 

UMIESTNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

K vašim osobným údajom budem mať prístup iba personál MADMAXON. Majitelia a konatelia.

 

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

 

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona o účtovníctve.

 

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH

Poučenie o Vašich právach je uvedené v bode príslušnej časti týchto Zásad.

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA - Zásady ochrany osobných údajov (Klient, dodávateľ a ostatní)

 

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov. V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na majiteľa a konateľa spološnosti.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 15.05.2018 .

 

PREČO MÁME PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM A PREČO ICH SPRACOVÁVAME?

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať Vaše osobné údaje. Tieto budú použité objednávke tovaru z internetového obchodu MADMAXON.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O MNE SPRACÚVATE A PREČO?

Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme napríklad Vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail.

 

BUDETE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZDIEĽAŤ S ĎALŠÍMI STRANAMI?

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s našimi dodávateľmi či prípadnými sprostredkovateľmi.

K osobným údajom bude mať prístup iba majiteľ a konateľ spoločnosti.

 

BUDÚ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠANÉ DO INEJ KRAJINY?

Vaše údaje nebudú prenášané aj do inej krajiny.

 

AKO DLHO UCHOVÁVATE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané. BUDEM PREDMETOM AUTOMATIZOVANÉHO

 

ROZHODOVANIA?

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

 

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH

Poučenie o Vašich právach je uvedené v príslušnom bode týchto Zásad, V prípade uplatnenia si práv dotknutej osoby prosím nazabudnite vo svojej žiadosti počítať s nutným overením Vašej osoby ako žiadateľa a zadefinovaním: Mena a priezviska a telefónneho čísla.

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – POUŽÍVANIE COOKIES A WEB

 

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia.

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 15.05.2018.

 

COOKIES

Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka web prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas vás ako dotknutej osoby a druhým najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť Vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

 

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH

Poučenie o Vašich právach je uvedené v príslušnom bode týchto Zásad.

Session cookies - sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte Webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

Perzistentné cookies - zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte Webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

 

NA AKÝ ÚČEL VYUŽÍVAME COOKIES

Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 katetgórií podľa funkcie:

 • Nevyhnutné nutné

 • Prevádzkové

 • Funkčné

 • Reklamné

Nevyhnutne nutné cookies Vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

S ich pomocou

 • si napríklad pamätáme údaje, ktoré ste zadali na objednávky, keď v rámci jednej návštevy našich webových stránok prechádzate rôznymi obrazovkami

 • si pamätáme tovary a služby, ktoré ste si objednali, keď sa dostanete na obrazovku platby

 • zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite

 • zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

 

Ostatné druhy Cookies nepoužívame.

 

AKO SKONTROLOVAŤ NASTAVENIE COOKIES

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.

 

NÁVODY NA VYMAZANIE COOKIES V JEDNOTLIVÝCH INTERNETOVÝCH PREHLIADAČOCH

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA

 

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ ÚDAJE Z PREHLIADANIA

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel Vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

 

ODVOLANIE SÚHLASU

V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedené v časti Kontaktné údaje.

 

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH

Poučenie o Vašich právach je uvedené v príslušnom bode týchto Zásad,

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na madmaxon@madmaxon.sk.